Algemene Leden Vergadering

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering TV Oudorp

Woensdag 14 november 2018
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Kantine TVO
Voorzitter: Maikel Venneker

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Toelichting ledenadministratie
4. Verslag ALV 15 maart 2018 (staat op onze website)
5. Bestuurssamenstelling
Voordracht nieuw bestuurslid: Ronald Stuvel
6. Toelichting sponsorcommissie
7. a. Voorlopige jaarcijfers 2018/begroting 2019 (vanaf 8 november op
te vragen bij penningmeester@tvoudorp.nl)
b. Vaststellen contributie 2019
c. Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2018
8. Samenstelling commissies
Technische commissie: toetredend Marijke Blom, Paul Vessies, Dirk de
Roos, Ationg Tan
Redactiecommissie: toetredend Arjan Merkelijn
Sponsorcommissie: toetredend Ronald Stuvel
Sportcommissie: toetredend Tamara Hoogland
9. Concept nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement (bijlage staat op de website)
Toelichting door Wim Passtoors
10. Stand van zaken verbouwing kantine
11. Rondvraag
12. Sluiting

2018-11-08T10:27:27+00:008 november 2018|Algemeen, Evenement|