Statutenwijziging goedgekeurd

Verslag van bijzondere Algemene Ledenvergadering TV Oudorp van 30 november 2018

Aanwezig: van het bestuur: Maikel Venneker (fungerend voorzitter), Klaas Meijer
(secretaris), Tamara Hoogland;
van de leden: Wim Passtoors, Rein Engelsma, Ben de Boer, Robert van Gent,
Wim Klaassen.
Berichten van verhindering: Joost en Citha van der Veer, Rie Leen, Jos Lampe,
Fred de Boer, Cor Bakker, Gerard Hemmer, Ton Vreeker, André Hoet, Jaap
Kingma.

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur.
1. Vaststelling agenda
Het enige punt van deze bijzondere algemene ledenvergadering is de
stemming over de nieuwe statuten.
2. Nieuwe statuten
De tijdens de ALV van 14 november 2018 aanwezige leden hebben
unaniem ingestemd met de nieuwe statuten en het huishoudelijk
reglement.
Omdat voor een statutenwijziging een aanwezigheid van tenminste 2/3
van alle leden is vereist, werd besloten conform art. 17 lid 2 van de
vigerende statuten een tweede vergadering uit te schrijven waarin een
2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de dan
aanwezige leden voldoende is voor goedkeuring van de statutenwijziging.
Na hoofdelijke stemming over de statutenwijziging zoals die besproken
werd in de ALV van 14 november 2018 blijken alle aanwezige leden met
de nieuwe statuten te kunnen instemmen.
3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.07 uur.

2018-12-18T08:04:15+00:0018 december 2018|Algemeen|