Verslag Algemene Ledenvergadering TV Oudorp van 26 juni 2019

Aanwezig: 38 leden en de volgende bestuursleden: Ruud Bakker (fungerend voorzitter), Maikel Venneker (duo voorzitter), Isabella Rijnja (penningmeester), Klaas Meijer (secretaris), Tamara Hoogland, Ronald Stuvel, Johan Heger
Berichten van verhindering: Monique Slinger, Babette Sanchez Conde, Marianne Kamps, Johan Plas, Linda Schenk, Nellie Bron, Marcel Smit

De voorzitter opent de vergadering om ongeveer 20.00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
  De voorzitter opent de vergadering om ongeveer 20.00 uur en heet allen welkom. Aan de agenda wordt onder punt 3 toegevoegd het verslag van de bijzondere ALV van 30 november 2018.
 2. Mededelingen
  Isabella Rijnja meldt dat TVO 580,86 euro heeft ontvangen uit de RABO Clubkasactie.
 3. Verslag ALV 14 november 2018
  Naar aanleiding van:
  -erfpacht
  Bij navraag blijkt dat de erfpachtverplichting van de Stichting afloopt in 2037 en dat de kosten 8000 euro per jaar bedragen.
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.Uit het verslag van de bijzondere ALV van 30 november 2018 blijkt dat alle dan aanwezige leden met de nieuwe statuten hebben ingestemd.
  Wim Passtoors geeft een samenvatting van de procesgang en procedure die de statuten daarna hebben gevolgd en die uiteindelijk hedenmiddag hebben geleid tot deponering bij en ondertekening door de notaris en hemzelf.
  De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zullen binnenkort op de website worden geplaatst.
  De voorzitter dankt Wim Passtoors hartelijk voor zijn inbreng en bemoeienissen die tot de totstandkoming van de nieuwe statuten hebben geleid.
 4. Begroting en realisatie 2017
  Begroting en realisatie 2018
  Begrotingsupdate 2019
  De penningmeester, Isabella Rijnja geeft een uitvoerige toelichting op de gepresenteerde cijfers en kengetallen.
  Ze complimenteert de sponsorcommissie met het grote bedrag aan sponsorgelden dat is binnengekomen. Verder dankt zij Marijke Blom voor haar hulp en ondersteuning bij het tot stand komen van de cijfers.Verslag Kascontrolecommissie
  Wim Passtoors geeft aan dat hij samen met Wim Klaassen de rekening en verantwoording 2018 van het bestuur in aanwezigheid van de penningmeester heeft onderzocht en dat zij van mening zijn dat de stukken een getrouw beeld geven van het financiële handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging in 2018. Zij danken de penningmeester voor de wijze waarop zij de financiële administratie heeft gevoerd en uitgebreid heeft toegelicht.
  Zij adviseren de ALV het bestuur decharge te verlenen.
  De ALV neemt dit advies over en verleent het bestuur decharge.

  De kascontrolecommissie wil graag opmerken dat het bestuur veel dank verschuldigd is aan oud-penningmeester Marijke Blom, die de huidige penningmeester met raad en daad intensief heeft bijgestaan. De commissie adviseert het bestuur de consumpties van de commissies voor 100% door te berekenen en de budgetten van de commissies, indien nodig, aan te passen.

 5. Concept cijfers 2020
  De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
  Deze zien er gunstig uit, reden temeer om de contributie voor 2020 niet te verhogen.
  Vanuit de ALV wordt gewezen op de geschatte omzet van 65.000 euro, waarmee gevaarlijk dicht bij de grens wordt gekomen van de 68.025 euro waarover BTW dient te worden betaald. 
 6. Samenstelling bestuur
  Het bestuur draagt aan de ALV voor het volgende bestuurslid: Johan Heger. Johan wordt bij acclamatie benoemd. 
 7. Samenstelling commissies
  Sportcommissie:
  aftredend Tamara Hoogland
  Technische commissie: aftredend Willy Bes
  De voorzitter dankt Willy Bes voor haar ruim 13-jarige inzet als competitieleider en laat dit dankwoord vergezeld gaan van een passend presentje.
  Jeugdcommissie: toetredend Dennis Konijn en Edwin Brethouwer
  Parkcommissie: toetredend Joke de Jong en Hans Glandorf
  Kascontrolecommissie: herbenoemd Wim Passtoors en Andre Hoet, reservelid Wim Klaassen
 8. Stand van zaken ledenwerving en behoud
  Bij ontstentenis van de ledenadministrateur geeft Ronald Stuvel een opsomming van een aantal weetjes over het ledenaantal en ledenverloop.
  Het totaal aantal leden bedraagt in deze maand juni 620 (496 senioren en 124 jeugdleden).
  We hebben wat minder leden dan in 2018, wat vooral veroorzaakt wordt door de tijdelijke groei van “Jumboleden”.
  Er zijn 25 zomerleden, 10 meer dan in 2018.
  Opvallend is het grote aantal leden (51%) dat lessen volgt via REDO Tennis. Dit is ver boven het landelijke gemiddelde van 27%.
  Dit leidt ook tot meer druk op de baanbezetting in de avonduren.Ronald geeft verder een overzicht van alle sponsoractiviteiten die hij en Bart Hoogland ontplooien. Dankzij de sponsorcommissie heeft een groot aantal sponsoren de weg naar TVO kunnen vinden.
  Zij brengen veel geld in het laatje, was dit in 2018 nog 17.600 euro, nu is dit al opgelopen tot 19.654 euro. Daarbij laten de Heren van Oudorp zich niet onbetuigd. Zij droegen 4500 euro bij. Zonder tekort te doen aan de wat kleinere sponsors mogen toch wel speciaal genoemd worden Eiland de Wild Keukens, Jumbo en Stoere Tafels.
 9. Rondvraag en sluiting
  Sjon Schotten heeft van de sjoemelaars vernomen dat zij -in plaats van de woensdagavond- graag de huidige donderdagavond willen handhaven als vaste sjoemelavond. Het bestuur zal dit verzoek in overweging nemen en hierover in overleg treden met de sportcommissie.


Nel Vreeker vraagt of erop kan worden toegezien dat REDO Tennis alleen gebruik maakt van de geblokte banen 1,2,3.
Het bestuur zal dit opnemen met de technische commissie.

Ans Schenk vraagt wanneer de toegezegde evaluatie plaatsvindt van “het afhangen op afstand”
Het bestuur zal dit aankaarten bij de ledenadministrateur Johan Plas.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.09 uur.