Club van 100

De Club van 100 is opgericht in 2018 met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer.  Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een sociale functie. Voor de leden zelf organiseren we een gezellige bijeenkomst of bedrijfsbezoek met een drankje en hapje.

De naam Club van 100 doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum aantal leden gaat. Maar het tegendeel is waar. De club van 100 is er voor iedereen, zowel particulieren als bedrijven, leden en niet-leden.

Waar wordt het geld van deze Club zoal aan besteed?

Belangrijkste doel is het werven en behouden van jeugdleden. De Club van 100 wil zich inzetten om jeugd weer/meer aan het sporten te krijgen, het plezier hiervan te ondervinden en sociale en sportieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met de leden van de Club van 100,  het bestuur en de Jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard kunt u als lid ook zelf suggesties aandragen voor een goede besteding.

Waarom lid zijn/worden van de Club van 100?

 • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed
 • Wij proberen de jeugd weer/meer aan het sporten te krijgen
 • Jeugdleden zijn de leden van de toekomst. Sporten is ook belangrijk voor de jeugd!
 • Het behoud of werven van jeugdleden vormt een belangrijke basis voor de continuïteit van TVO
 • Vooral de jeugdleden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen
 • Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van TVO
 • Je naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op een speciaal bord in de kantine met alle leden van de Club van 100 hierop. Daarnaast staan alle leden vermeld op de website van de tennisvereniging en kunnen zakelijke leden zich profileren middels de maandelijkse nieuwsbrief van TVO.
 • Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terugkrijgt in de vorm van gezelligheid, bijzondere bijeenkomsten of het ontmoeten van nieuwe (zakelijke) contacten.

Hoe doen we dit?

De contributie voor de leden van de Club van 100 bedraagt €100 per jaar voor bedrijven en € 75 voor particulieren. Dit bedrag wordt jaarlijks bij het begin van het nieuwe seizoen gefactureerd of automatisch afgeschreven.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Mail naar [email protected], bel naar Ronald Stuvel op 06 13 99 33 34.

Reglement “Club van 100”

De “Club van 100” is een initiatief binnen de Tennisvereniging Oudorp. De “Club van 100” is opgericht voor onbepaalde tijd.

Leden van de “Club van 100”:

 • Iedereen kan lid worden van de “Club van 100”, zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bedrijven);
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lid en lidmaatschappen; één lid kan één of meerdere lidmaatschappen hebben;
 • Eén lidmaatschap is gelijk aan € 100 voor bedrijven en € 75 voor particulieren;
 • Een lidmaatschap is niet overdraagbaar;
 • Het bestuur van de Club van 100 houdt een register bij waarin de namen van alle “Club van 100”-leden zijn opgenomen;
 • Een lidmaatschap wordt zonder tegenbericht na een jaar automatisch verlengd.

Einde lidmaatschap van de “Club van 100”:

 • Middels opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk voor 1 december.
 • Middels opzegging door het bestuur van de Club van 100 met opgave van reden aan het betreffende lid. Opzeggen door de Club van 100 van leden kan bijvoorbeeld zijn als het lid heeft nagelaten aan haar of zijn verplichtingen te voldoen.
 • Lidmaatschap van de “Club van 100” is NIET een lidmaatschap van de Tennisvereniging Oudorp:
 • Een lid van de “Club van 100” is lid van de “Club van 100”, en NIET van de Tennisvereniging Oudorp. Het lid van de “Club van 100” kan zich daarnaast ook inschrijven als verenigingslid en gaan sporten bij de vereniging, trainer of bestuurder zijn, of een andere vrijwilligerstaak verrichten.
 • Een lid van de “Club van 100” die geen verenigingslid is, heeft dus GEEN stemrecht bij de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en kan geen invloed uitoefenen op zaken die te maken hebben met de Tennisvereniging Oudorp anders dan in het reglement van de “Club van 100” wordt aangeven.

Jaarlijkse bijdrage:

 • Een lid van de “Club van 100” is door het aangaan van het lidmaatschap gehouden aan het betalen van de jaarlijkse bijdrage van € 100 (voor bedrijven) of € 75 (voor particulieren).
 • Er wordt geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in een veelvoud van € 100 (voor bedrijven) of € 75 (voor particulieren) zorgt voor een veelvoud aan lidmaatschappen.
 • De jaarlijkse bijdrage wordt door het lid binnen 14 dagen voldaan of automatisch geïncasseerd na het ontvangen van de factuur.
 • De bijdrage worden overgemaakt op een speciale bankrekening binnen de Tennisvereniging Oudorp waarbij de uitgaven alleen met toestemming van het bestuur van de Club van 100 kunnen plaatsvinden.

Bestuur van de Club van 100

Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger uit de sponsorcommissie, jeugdcommissie en het dagelijks bestuur van de Tennisvereniging Oudorp: Ronald Stuvel, Johan Heger, Maikel Venneker en Ruud Bakker.