Privacy Statement

Tennisvereniging Oudorp

Tennisvereniging Oudorp, gevestigd aan Saturnusstraat 1 A, 1829 CV Oudorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevenszoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.tvoudorp.nl Saturnusstraat 1 A, 1829 CV Oudorp.

Johan Plas is de Functionaris Gegevensbescherming van Tennisvereniging Oudorp Hij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging Oudorp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging Oudorp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Registratie van juniorleden jonger dan 16 jaar, na toestemming van hun ouders.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisvereniging Oudorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het voeren van een ledenadministratie

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsflits

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Tennisvereniging Oudorp analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Wanneer je wilt deelnemen aan door Tennisvereniging Oudorp georganiseerde competitie, jeugdactiviteiten, evenementen en toernooien.

– Wanneer je wilt deelnemen aan door de tennisschool georganiseerde tennislessen en activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging Oudorp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging Oudorp) tussen zit. Tennisvereniging Oudorp gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

KNLTB Club app (ten behoeve van de communicatie met het bestuur met de verenigingsleden en met de verenigingsleden onderling, en om gegevens uit te wisselen met de KNLTB. O.a. t.a.v. start en beheer lidmaatschap en incasso).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang een persoon lid is van Tennisvereniging Oudorp, maar tenminste 26 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Deze derden (zogenaamde verwerkers) werken op grond van een – indien daartoe noodzakelijk – een met ons afgesloten verwerkersovereenkomst.

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Tennisschool Redotennis, inzake registratie van uw deelname aan tennislessen en activiteiten;

(b) KNLTB, i.v.m. registratie van uw lidmaatschap van de vereniging

(c) LISA Sports Informatiesystemen, het club managementsysteem wat de KNLTB inzet voor de Ledenadministratie via KNLTB club;

(d) Incassobureau, ingeval na 2 aanmaningen van contributie u nalatig bent in betalen van contributie.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennisvereniging Oudorp gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisvereniging Oudorp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tennisvereniging Oudorp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisvereniging Oudorp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Tennisvereniging Oudorp[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Tennisvereniging Oudorp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Welke gegevens: Persoonsgegevens, Personalia, Adres

Bewaartermijn: Voor de duur van het lidmaatschap van Tennisvereniging Oudorp, doch minimaal 26 maanden.

Reden: Voor het voeren van de ledenadministratie en het communiceren met de leden.