Diensten- en baanreglement

REGLEMENT VERENIGINGSDIENSTEN

Dienstenreglement

 1. Leden van de vereniging zijn verplicht per verenigingsjaar verenigingsdiensten te verrichten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december
 2. De inschrijvingsperiode van diensten loopt van half januari – eind februari.
 3. Verenigingsdiensten bestaan uit punten 1 punt is 1 uur
 4. Aan elke dienst wordt een waarde toegekend in punten. Verenigingsleden dienen 9 punten te halen.
 5. Verenigingsdiensten worden per verenigingsjaar vastgesteld door het Bestuur van TPVO. Zij bestaan uit Bardiensten, Keukendiensten, Combidiensten (bar/keuken), Schoonmaakdiensten, Parkdiensten, All-rounddiensten Sjoemeldiensten en bbq-diensten.
 6. Het vervullen van verenigingsdiensten is ook van toepassing op juniorleden van 16 tot 18 jaar en ouders (1 ouder) van jeugdleden die niet lid van de vereniging zijn. Zij dienen 4 punten te halen.
 7. Jeugdleden tot en met 17 kunnen zich inschrijven voor keuken, all-round, park en/of schoonmaakdiensten.
 8. Nieuwe leden zijn ook verplicht tot het inschrijven van diensten. Zij zullen door de planning van de kantinecommissie gebeld worden en zullen geïnformeerd worden over de type diensten en inplannen hiervan. ­­
 9. Vrijgesteld van verenigingsdiensten zijn fungerende commissieleden, leden van verdienste en ereleden.
 10. Individuele ontheffingen kunnen door het dagelijks bestuur verleend worden. Verzoeken om ontheffing dienen voor 1 februari van een kalenderjaar te worden ingediend bij het bestuur ([email protected])
 11. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van hun dienst. Indien een emailadres van de leden bij de vereniging bekend is worden de leden voorafgaand aan de dienst geattendeerd op de aangegane verplichting.
 12. Ruilingen van diensten na sluiting van de inschrijving zijn toegestaan. De oorspronkelijke ingeschrevene blijft verantwoordelijk voor de vervulling van de dienst. Geef de ruiling door aan de planning: ([email protected]).
 13. Leden kunnen hun ingeschreven dienst(en) laten waarnemen (géén ruiling) door andere leden, ze blijven wel verantwoordelijk voor de vervulling van de dienst.
 14. Het wijzigen of afzeggen van ingeschreven diensten kan op elk moment door de kantinecommissie en/of toernooicommissie worden gecommuniceerd.
 15. Leden zijn verplicht om hun diensten dan op een ander tijdstip te voldoen, binnen de lidmaatschapsperiode. Het laten vervallen van de dienst kan op elk moment, ook op de dag zelf. Leden zijn verplicht tot inschrijving van de diensten. 
 16. Afkopen van diensten is een optie. Dit geef je jaarlijks uiterlijk door voor 1 februari een mail te sturen naar [email protected]. Je ontvangt dan een factuur van €15 per uur dat je afkoopt (€15 x 9 uur = €135). Na deze datum is het niet meer mogelijk om af te kopen.
 17. Wanneer een lid zich niet (tijdig) heeft ingeschreven voor diensten, dan wordt aan het einde van het jaar verplicht overgegaan tot een boete. Kosten €20 per uur, totaal € 180
 18. Het niet ingeschreven zijn voor de verenigingsdiensten leidt tot het niet verkrijgen van de spelerspas KNLTB, dan wel het blokkeren van de spelerspas.

Oudorp, november 2023 

BAANREGLEMENT

Toegang tot de banen

-Toegang tot de banen hebben de leden van tennisvereniging TVO die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas. Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.

-De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op Tennis ProVision banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen te zijn ontdaan van vuil (bijvoorbeeld modder).     

Reserveren van banen

-Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis, sjoemel of interne toernooien. 

-Gebruikers van de banen moeten zich houden aan de aanwijzingen van het bestuur of van de door het bestuur aangestelde functionarissen. Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, volgt een waarschuwing en wordt de naam van de overtreder doorgegeven aan het bestuur die zich dan beraadt op passende maatregelen tegen de overtreder.

-Recht om te spelen heeft men als alle spelers op een baan hun spelerspas hebben ingegeven in het elektronisch afhangbord.

-Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans tennispas.

-Dubbelspel is altijd verplicht, tenzij er geen wachtenden zijn.

-De speeltijd bedraagt 45 minuten. Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.

-Wanneer de speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor de baan, mag worden doorgespeeld. De tijdklok op het afhangbord mag niet worden verzet, zodat duidelijk is dat men heeft kunnen doorspelen.

-Jeugdleden tot en met 12 jaar mogen na 19.00 uur niet vrijspelen, tenzij er banen beschikbaar zijn die niet door senioren worden bespeeld; indien de jeugdleden hebben afgehangen en spelen mogen zij de speeltijd afmaken;

-Introducés zijn toegestaan. Voor een introducé moet, voordat gespeeld gaat worden, gereserveerd en afgerekend worden via de KNLTB Club app. Kosten zijn 5 euro voor 60 minuten. Spelen zonder juiste reservering kan leiden tot sancties tegen het introducerende lid. 

Onderhoud van de banen                                                                                                                         

-Wanneer er sneeuw of hagel op de banen ligt of tijdens opdooi (deze ontstaat wanneer na het intreden van dooi de banen gaan verweken doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren ondergrond) mogen de banen niet worden bespeeld. Wel spelen kan grote schade aan de banen veroorzaken. Het is niet toegestaan sneeuw of hagel van de banen te schuiven.

-De banen mogen niet bespeeld worden wanneer zich na regen plasvorming heeft voorgedaan. Er moet gewacht geworden totdat de plassen zijn verdwenen.

-Wanneer de banen onbespeelbaar zijn, zal de groundsman maatregelen treffen om te voorkomen dat leden toch de banen betreden. Daarbij kan worden overwogen de toegangspoorten tot het park af te sluiten.

-Het is niet toegestaan op of nabij de banen te roken. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.

-Afval, zoals glas, blikjes, kopjes mogen niet op of nabij de banen slingeren. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken.

-Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. Het slepen dient te geschieden volgens de aanwijzingen zoals weergegeven op de aan de hekken bevestigde bordjes. Na gebruik van de sleepnetten dienen deze te worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken.

-Bij het verlaten van de banen dienen de tennisschoenen te worden uitgeklopt en geveegd op de daarvoor bestemde matten bij de toegangspoorten.

Spelen met licht

-Spelen met kunstlicht is toegestaan tot 01:00 uur. Bij gebruik van één baan worden twee lichtmasten ontstoken. Na gebruik van de banen dienen de lichten te worden uitgeschakeld.

-Bij het spelen bij kunstlicht geldt dat als eerste de banen 7, 8 en 9 in gebruik worden genomen, vervolgens 4, 5 en 6 en tenslotte 1, 2 en 3. Dit in verband met het minimaliseren van overlast voor de omwonenden.

-Wanneer alle lichten zijn ontstoken en de bezetting laat het toe, dan worden de lichten op de banen 1, 2 en 3 als eerste weer gedoofd.

 

Versie 2012/2013 Baanreglement zoals vastgesteld door bestuur van TV