Tennisdirect.nl

TENNISDIRECT.NL

Wie is TennisDirect?

TennisDirect is de grootste online tennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa.

Je helpt TV Oudorp door te bestellen bij TennisDirect.nl, dus als je wat nodig hebt: bestel het dan via TennisDirect.nl

Bij TennisDirect zijn ze supertrots op hun shop, omdat ze zijn begonnen vanuit passie voor de tennissport. Daarbij hebben ze de wens om kwalitatieve materialen en bijbehorend advies beschikbaar te maken voor alle tennissers. Dat doen ze al ruim 10 jaar met veel plezier. Als klant heb je toegang tot het complete assortiment van jouw favoriete tennismerken. Dus niet 2 of 3 rackets van ieder merk, maar alle rackets. Hetzelfde geldt voor kleding en schoenen. Vind je het lastig om een keuze te maken, dan helpen ze je graag bij het vinden van het juiste materiaal. Bij rackets kun je het ook zelf ervaren, door vrijblijvend een racket te testen. Op alle andere vragen over de juiste gripmaat, bespanning of schoen, geven ze je graag een passend antwoord. Dit doet TennisDirect met een groep sportieve en enthousiaste medewerkers vanuit het kantoor langs de A44 in Warmond.

Klantenservice

Bij de klantenservice van tennisDirect kun je terecht met alle vragen over rackets, bespanmachines, snaren, etc. Ook kun je hier terecht voor vragen over bestelde artikelen en eventuele sponsorcontracten, offertes voor tennisballen en alle overige vragen over producten in de webshop. Aarzel niet om contact op te nemen via [email protected] of telefonisch via 0252-219107.